Wednesday, August 3, 2011

Complexe problemen hebben geen simpele oplossingen

Rusell Ackoff, een Amerikaanse prof aan de MIT business School in Boston is een guru in het systeemdenken , die zijn visie's en ideeen spiritueel en enthousiast kan overdragen ...soms wat ironisch maar toch "to the point".
Voor zijn dood in 2009 , heeft hij een boek geschreven : " Managent f-Laws-how organisations realy work"Daar heeft hij 81 statements(f-laws)die in organisatie's echt gebeuren .Niet alles is zo reel , maar toch zijn het triggerpoints om anders naar organisatie's te kijken en in te zien wat hoe en wat er verandert moet worden .
Elke f-law is ook gecommentarieerd door Sally Bib, ook een prof maar een gans andere tijdsgenoot( Russel was 89jaar, sally 35), ander continent, andere ervaring en een vrouw.
Ik wil hier een voorbeeld aanhalen :f-Law n° 80:"Complex problems do not have simple solutions, onlysimple minded managers and their consultants think they do"

De enige problemen die simpele oplossingen hebben zijn simpele problemen. Problemen die voorkomen in organisatie's zijn meestal het gevolg ven de interactie's tussen de verschillende delen van de organisatie's en nooit van één enkel deel: het is complexer en de oplossing ook.
Complexiteit is niet eigen aan het probleem , maar hoe je naar het probleem kijkt en wie naar het probleem kijkt .
het is zo dat problemen van anderen meestal simpel gezien worden en onze eigen problemen meer complex

Sally's antwoord hierop luidt als volgt , en persoonlijk ben ik daar zeker mee eens:

De mensen zoeken eenvoud en simpele zaken : het is zo gemakkelijker !
Het is ook daarom dat we hedendaags alles voorgekauwd krijgen in bvb:
- 20 methodes om te vermageren
- 12 wegen om efficient te worden
- 10 factoren om succes te hebben
enz....
Business boeken , blog's, media zijn alle daarop gericht want het verkoopt
Nochthans , zich buigen over complexe problemen, erover filosoferen , discussieren met collega's kan zo verrijkend zijn . verrijkend om het te begrijpen en zelf met een oplossing te komen.
Spijtig is er zo maar een kleine groep, maar door de sociale media wordt er meer en meer ervaring uitgewisseld.
Het  "quick en easy" antwoord moet meer en meer in vraag gesteld worden ,en bekeken worden in het grotere geheel:systeemdenken leert ons dat!!

Ides

No comments:

Post a Comment