Friday, August 5, 2011

Besluitvorming


Besluitvorming voor de toekomst

In de huidige complexe en snel veranderde wereld is het zeer cruciaal voor individuen en organisatie’s de juiste besluiten te nemen bij het nemen van actie’s om onze persoonlijke en/of organisatorische doelstellingen en resultaten in de toekomst met succes te bereiken .

Willen we niet alleen succesvol zijn op korte termijn , maar het blijven op lange termijn , dan moeten we de volgende drie punten in acht nemen bij het nemen van beslissingen :

1.Er moet gestreefd worden naar “duurzaamheid “.

Het woord duurzaamheid wordt heden ten dage gepast en ongepast in de mond genomen :duurzame ontwikkeling, duurzaam proces,duurzame communicatie, duurzame probleemoplossing enz…
Een eenvoudige definitie van duurzaam zou kunnen zijn : het blijvend verbeteren van activiteiten rekening houdend met de impact op technologie, economie , samenleving en natuur.Natuurlijk kan de definitie verschillen naargelang de context en samenstelling met andere woorden .
Het is wel algemeen aanvaard dat om op lange termijn te overleven , processen en activiteiten rekening moeten houden met :

-       de technologische dimensie’s
-       de ecologische dimensie’s
-       de economische dimensie’s
-       de sociale dimensie’s 

2. Er moet gestreefd worden naar een integratie van, en afstemmen tussen de dimensie’s

Deze afstemming kan lineair gebeuren , waar iedere dimensie apart kan beschouwd worden en afgewogen worden . Er is niet onmiddellijk een samenhang , maar men streeft naar een evenwicht.

Wanneer we systemisch kijken ,houden we voortdurend rekening met de in- terafhankelijkheid van de dimensies. Geen enkele dimensie kan op zichzelf bekeken en gewogen worden. De dimensies staan niet naast elkaar en men kan ze niet afzonderlijk beschouwen. Steeds moet een dimensie bekeken worden in samenhang met de andere dimensies. Men kan ze wel onderscheiden maar niet scheiden.

3. Er moet gestreefd worden naar een echte probleemoplossing en niet enkel het verwijderen van de symptomen 

Door te weinig naar het gehele te kijken , en ons teveel toe te splitsen op gedeeltes van het probleem , geven we vlug een “oplossing” om toch maar succes te hebben , geen fouten te maken  en geen risico’s te nemen . Daardoor wordt de fundamentele oorzaak vaak uit het oog verloren

Er is vandaag duidelijk een teveel aan voorgekauwde oplossingen en een tekort aan systemische inzichten en systemisch denken  in onze organisatie’s en samenleving , waardoor onze besluitvorming niet de gewenste resultaten op lange termijn kan geven .
Systeemdenken is daar een oplossing voor en kan aangeleerd worden!!
Voor verdere informatie over begeleiding en training ; neem contact met

Ides De Vos
Performance Improvement Expert
ubeon I business experts: www.ubeon.com
Cederdreef,9, 9230 Wetteren Belgium.
tel: +32(0)9 324 16 16
fax: +32(0)9 324 16 17
GSM: +32 492 65 79 55
en onze site voor de trainingen : http://academy.ubeon.com

No comments:

Post a Comment